Taunus Sparkasse
BV040 - 40141, Postfach 18 41
D-61348 Bad Homburg